Bestuur

Op dit moment bestaat ons bestuur uit:
Thomas Bours, voorzitter 
Karin Hamers-Lamerichs, vice-voorzitter
Veerle Maas, penningmeester
Martje Maessen, secretaris
José Frissen-Frissen, bestuurslid
Marie-José Deguelle-Huntjens, bestuurslid

AVG

Privacyverklaring mei 2018
Zangvereniging Orphée hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In deze  verklaring hebben wij verwoord hoe wij de privacy van onze leden waarborgen.

Zangvereniging Orphée houdt zich in alle gevallen aan de wet en regelgeving m.b.t de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25-5-2018) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (1-1-2016).

Zangvereniging Orphée

 • Verwerkt de de persoonsgegevens van de leden in overeenstemming met het waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • Vraagt van de leden toestemming om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Neemt passende en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens van haar leden te waarborgen.
 • Zal de persoonsgegevens van de leden niet doorgegeven aan andere partijen
 • Is op de hoogte van de rechten van de leden m.b.t tot hun persoonsgegevens

Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de leden. Indien een lid na het doornemen van de privacyverklaring vragen heeft dient hij/zij contact op te nemen het bestuur. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden
De persoonsgegevens van de leden verwerkt Zangvereniging Orphée ten behoeve van administratieve doeleinden en communicatie.

Grondslag van de persoonsgegevens van de leden 
Bij de toetreding tot lid worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam en Initialen
 • Achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Stemsoort

Deze gegevens worden opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens van de  leden worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.
De persoonsgegevens van de leden worden niet verstrekt aan partijen buiten EU.

Minderjarigen
Zangvereniging Orphée verwerkt alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar na toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger

Beveiliging
Zangvereniging Orphée heeft de volgende  technische en organisatorische maatregelen genomen de persoonsgegevens van de leden te beschermen:

 • Alle personen die namens Zangvereniging Orphée kennis mogen nemen van de persoonsgegevens van de leden zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • Het Excel-bestand waar de persoonsgegevens van de leden zijn vastgelegd is enkel zichtbaar voor het bestuur.
 • Zangvereniging maakt back-ups van de persoonsgegevens van de leden om deze te kunnen herstellen bij een computercrash.
 • De persoonsgegevens van de leden zijn niet benaderbaar via Internet.
 • Regelmatig worden de technische en organisatorische maatregelen getest.
 • Het bestuur van zangvereniging Orphé is op de hoogte van en geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van de leden.

Rechten leden omtrent hun gegevens
De leden van Zangvereniging Orphée hebben het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door hun verstrekte  persoonsgegevens

Klachten
Leden die een klacht of een vraag hebben over de verwerking van hun persoonsgegeven worden gevraagd direct contact op te nemen met het bestuur. Mocht de afhandeling van de vraag of de klacht naar het oordeel van een lid onvoldoende zijn heeft hij/zij altijd het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Beeldmateriaal
Als onze vereniging foto's/video's laat maken wordt dit tijdig gecommuniceerd naar de leden. Als zij bezwaar hebben om op dit beeldmateriaal staan en/of dat dit beeldmateriaal voor publicatie-doeleinden wordt gebruikt, wordt hen gevraagd dit te melden bij een van de bestuursleden. Er worden dan afspraken gemaakt.
Mocht een lid willen dat een gepubliceerde foto op de social media-kanalen van de vereniging wordt verwijderd, dan verzoeken wij dit kenbaar te maken aan het bestuur.

Bij uittreding als lid
De persoonsgegevens ten behoeve van financiële doeleinden zijn we fiscaal verplicht 7 jaar te bewaren. De overige persoonsgegevens worden verwijderd. 
Blijft u graag verbonden aan onze vereniging voor uitnodigingen t.a.v. concerten/jubilea. Dan bewaren wij in onderling overleg uw adresgegevens ten behoeve van correspondentie.

Vragen
Als leden n.a.v. deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben worden ze verzocht contact op te nemen met ons bestuur: zvorphee@gmail.com of 043-6041018 (Voorzitter Mathieu Lahey).

Maak jouw eigen website met JouwWeb